បើកប្រាក់បៀវត្ស

(បើកប្រាក់ខែរបស់អ្នកជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី)

 

អ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីជាង ៥០០០កន្លែងទូទាំងខេត្តក្រុង។

 

របៀបបើកប្រាក់ខែ:

1. យកកាតទ្រូម៉ាន់នីរបស់អ្នកទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក

2. ប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ជាដុល្លារដែលអ្នកចង់បើកប្រាក់ខែ

3. អោយកាតរបស់អ្នកទៅភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

4. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកនៅលើម៉ាស៊ីនទ្រូម៉ាន់នី

5. ទទួលយកវិក្កយបត្រពីភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីរួចពិនិត្យអោយបានត្រឹមត្រូវ

6. អ្នកទទួលបានសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក បញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការបើកប្រាក់ខែ

Care Centre: 089/070 999 639