ផ្ទេរប្រាក់

(ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្រ ឬ ក្រុមគ្រួសារ)

 

អ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីជាង ៥០០០កន្លែងទូទាំងខេត្តក្រុង។

 

ពីគ្មានគណនី ទៅ គ្មានគណនី

 

អ្នកផ្ញើ:

1. ទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីណាមួយដែលនៅជិតអ្នក

2. ទៅប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់ផ្ទេរ

3. សរសេរលេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើ លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ

4. អោយប្រាក់ដែលត្រូវវេរទៅភ្នាក់ងារម៉ាន់នី

5. យកក្រដាសបញ្ជាក់ពីការវេរប្រាក់ពីភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

6. ប្រាប់លេខកូដ ៩ ខ្ទង់ និងលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល ទៅអ្នកទទួលប្រាក់ដើម្បីទៅដកប្រាក់ពីភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីដែលនៅជិត។

 

អ្នកទទួល:

1. យកលេខសំងាត់៩ខ្ទង់ និងលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល ទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ណាមួយដែលនៅជិត

2. ប្រាប់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីថាអ្នកមកដកប្រាក់ តាមរយៈលេខកូដ ៩ ខ្ទង់

3. សរសេរលេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើ លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល និងចំនួនទឹកប្រាក់

4. អោយទូរស័ព្ទអ្នកទៅភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីដើម្បីបញ្ជាក់

5. យកក្រដាសបញ្ជាក់ពីការដកប្រាក់ពីភ្នាក់ងារម៉ាន់នី និងរាប់ចំនួនទឹកប្រាក់អោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចាកចេញ។

Care Centre: 089/070 999 639