ដាក់លុយទូរស័ព្ទ

(ដាក់លុយទូរស័ព្ទជាមួយភ្នាក់់ងារទ្រូម៉ាន់នី)

 

លោកអ្នកអាច់ដាក់លុយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីជាង ៥០០០កន្លែងទូទាំងខេត្តក្រុង។

 

របៀបដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីទ្រូម៉ាន់នី:

1.ទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក

2.ប្រាប់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីថាអ្នកចង់ដាក់លុយទូរស័ព្ទ (Cellcard, Smart, Metfone, qb, Seatel)

3.ប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាកដែលអ្នកចង់ដាក់លុយទូរស័ព្ទ

4.អោយសាច់ប្រាក់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

5.ទទួលយកវិក្កយបត្រពីភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីរួចពិនិត្យមើលអោយបានត្រឹមត្រូវ

6.ពិនិត្យមើលលេខកូដសំងាត់ រួចដាក់លុយចូលក្នុងគណនីទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

Care Centre: 089/070 999 639