វិក្កយបត្រ

(បង់វិក្កយបត្រជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី)

 

លោកអ្នកអាចបង់វិក្កយបត្រយ៉ាងរហ័សនិងងាយស្រួលជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីជាង៥០០០កន្លែងនៅទូទាំងខេត្តក្រុង។

 

របៀបបង់វិក្កយបត្រ:

1. សូមយក វិក្កយបត្ររបស់អ្នក ទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុ

2. ប្រាប់ទៅកាន់ ភ្នាក់ងារនោះថាអ្នកចង់បង់វិក្កយបត្រ

3. សរសេរឈ្មោះក្រុមហ៊ុន លេខសម្គាល់វិក្កយបត្រ ចំនួនទឹកប្រាក់ និង លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក អោយទៅភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

4. ប្រគល់ប្រាក់ទៅភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់ និង ថ្លៃសេវា

យកវិក្កយបត្រពីភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី រួចពិនិត្យមើលអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចាក់ចេញ។