កាន់តែពិសេសអតិថិជនទាំងអស់អាចរីករាយជាមួយការផ្ញើលុយដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយកម្មវិធី TrueMoney App បានយ៉ាងងាយស្រួល។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ផ្ញើពី TrueMoney App ទៅកាន់ TrueMoney App

- ផ្ញើលុយឥតកំណត់

- ចាប់ពី $500 ឬ 2,000,000រៀល ចុះក្រោម

- សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 31 ធ្នូ ២០១៩

2. ផ្ញើពី TrueMoney App ទៅកាន់ លេខទូរសព្ទ

- ផ្ញើលុយឥតគិតថ្លៃ ២ដងក្នុងមួយខែ

- ចាប់ពី $500 ឬ 2,000,000រៀល ចុះក្រោម

- សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 30 កញ្ញា ២០១៩

ចុចទីនេះដើម្បីផ្ញើលុយ ឬទាញយក TrueMoney App៖  https://truemoneyapps.page.link/t2t

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 999 639