ការផ្តល់ជូនពិសេសបានមកដល់ទៀតហើយ! សម្រាប់ការបញ្ចូលលុយទូរសព្ទខ្លួនឯងលើកដំបូងតាមការបាញ់លុយ អ្នកនឹងទទួលបានលុយត្រឡប់មកវិញ 50% ភ្លាមៗ។ !

លក្ខខណ្ឌនិងការអនុវត្ត៖

1. ការបញ្ចុះតម្លៃ 50% តាមការបាញ់លុយទូរសព្ទលេខខ្លួនឯងនឹងទទួលបានលុយត្រឡប់វិញច្រើនបំផុត $1

2. ការបញ្ចុះតម្លៃ 20% តាមការបាញ់លុយទូរសព្ទលេខខ្លួនឯងនឹងទទួលបានលុយត្រឡប់វិញច្រើនបំផុត $0.4

3. ការបញ្ចុះតម្លៃ 5% តាមការបាញ់លុយទូរសព្ទលេខអ្នកផ្សេងនឹងទទួលបានលុយត្រឡប់វិញច្រើនបំផុត $1

4. ការបញ្ចុះតម្លៃ 5% តាមលេខកូដនឹងទទួលបានលុយត្រឡប់វិញច្រើនបំផុត $1

លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត៖

- ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 1 មិថុនា 2019 ដល់ 31 តុលា 2019

- សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ 50% អ្នកទទួលបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ

- សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ឬ 5% អ្នកទទួល 1ដងក្នុងមួយខែៗ

- អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃតែ 2ដងប៉ុណ្ណោះក្នង១ខែ

 ចុចទីនេះដើម្បីបាញ់លុយឬទាញយក TrueMoney App: https://truemoneyapps.page.link/ptu50promo_web

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 999 639