ផ្ទេរប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង អស់ត្រឹមតែ ១៥០០រៀល។

ព័ត៌មានលម្អិត 023 999 639