តម្លៃសេវា

1. រចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃសេវា

1.1 តម្លៃសេវា គ្មានគណនី - គ្មានគណនី

មានប្រសិទ្ទភាពចាប់ពីថ្ងៃ 01 ឧសភា 201៩ តទៅ

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ៕

1.2 តម្លៃសេវា គណនីទ្រូម៉ាន់នី

មានប្រសិទ្ទភាពចាប់ពីថ្ងៃ 01 ឧសភា 201៩ តទៅ

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ៕

2. ការកំណត់លើប្រតិបត្តិការ 

អតិថិជនអាចស្នើរសុំផ្ទេរប្រាក់១ដង $10,00. អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការច្រើនដងក្នុង១ថ្ងៃ ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការលើសពី $10,000 ក្នុង១ថ្ងៃទេ។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការលើសពី $10,000 បានលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី ផ្តល់ព័ត៌មានទៅធានាគារ Phillip Bank ជាមុនសិន។

3. ការកំណត់លើប្រតិបត្តិការ បង់វិក្កយបត្រ

អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើការបង់វិក័យប័ត្រច្រើនបំផុត $3,000 ក្នុងការស្នើសុំមួយលើក។

4. ការកំណត់លើប្រតិបត្តិការ ប្រមូលសាច់ប្រាក់តាមរយ:ម៉ាស៊ីនទ្រូម៉ាន់នី

អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើការបង់ប្រាក់តាមរយ:ម៉ាស៊ីនទ្រូម៉ាន់នី ពីគណនីមួយ ទៅគណនីមួយដោយឥតកំណត់។