ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី អាចធ្វើប្រតិបត្តិការណ៏បានគ្រប់សេវាកម្មដូចជា

ផ្ទេរប្រាក់ ដាក់លុយទូរស័ព្ទ បង់វិក្កយបត្រ បើកប្រាក់បៀវត្ស ប្រមូលសាច់ប្រាក់

បើកគណនីទ្រូម៉ាន់នី ដាក់លុយ ដកលុយ និងលក់ឆ្នោត។

 

- មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការ

- ផ្តល់សេវាកម្ម៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

- ត្រូវយល់ដឹងពីភាសារអង់គ្លេស

- ទីតាំងល្អ មានកន្លែងគិតលុយ

- មានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវមុននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការ

- ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយជាភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

  សូមមកកាន់សាខាធំរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី។