ភ្នាក់ងារដាក់លុយទូរស័ព្ទ និងលក់ឆ្នោត

ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី អាចធ្វើប្រតិបត្តិការណ៏លើការ ដាក់លុយទូរស័ព្ទ និងលក់ឆ្នោត។

 

លក្ខខណ្ឌមួយចំនូនដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី:

- មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការ

- ផ្តល់សេវាកម្ម៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

- ទីតាំងល្អ មានកន្លែងគិតលុយ

 

យ៉ាងហោចណាស់មានចំងាយ ១០០ម៉ែត្រ ពីភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយជាភ្នាក់ងារដាក់លុយទូរស័ព្ទ

និងលក់ឆ្នោតសូមមកកាន់សាខាធំរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី។