ចង់ដាក់លុយ​ចូលគណនីរបស់​អ្នក​ទៅគណនី​ ធនាគារកាថេយូណៃធីត?​

ឥឡូវ​នេះ​ អតិថីជន​ ធនាគារកាថេយូណៃធីត អាច​ធ្វើ​ការ​ដាក់​លុយ​ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ​សេវា​ នៅ​ភ្នាក់​ងារ​ទ្រូម៉ាន់នី​ជាង 10,000 កន្លែង​ទូទាំង​ប្រទេស​។ 

រាល់​សេវា​​ដាក់លុយ​ និង​បង់​កម្ចីរបស់​យើង​គឺធ្វើតាម​រយៈប្រព័ន្ធបាគង​ ។

កាន់​តែងាយ​ស្រួល​ និង​​ ឥត​គិតថ្លៃសេវា 

***ផ្ដល់ជូនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី 400,000 រៀល ឬ $100 ឡើងទៅ