កាន់តែពិសេសជាមួយគណនីស្តង់ដារ លោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់បានរហូតដល់ 500 ដុល្លារ ឬស្មើនឹង 2លាន រៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ! 

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលត្រូវអនុវត្ត៖

  • សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានធ្វើការ​ដោនឡូត និង​ចុះឈ្មោះ​តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង​កម្មវិធីTrueMoney Wallet
  • កម្រិតដម្កល់ប្រាក់ក្នុងគណនី ច្រើនបំផុតរហូតដល់ 500ដុល្លារ
  • អាចធ្វើការដកប្រាក់, ​ទូទាត់វិក្កយបត្រផ្សេងៗ, ស្កេនចាយលុយ, បង់កម្ចី, ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីTrueMoney Wallet, ផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ បានរហូតដល់ 500ដុល្លារ/ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ ឬទិញកាតទូរស័ព្ទ បានរហូតដល់ 100ដុល្លារ/ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • អតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការទូទាត់តែមួយលើក​ ឬច្រើន​លើក ដោយមិនលើសពីការកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ​​សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់TrueMoney
  • សពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់​​ខាងផ្នែកបំរើសេវាកម្មអតិថិជន​​​ដែលមានលេខ​ 023 999 639 | 070 999 639 | 060 999 639 និង 095 999 638​

*គ្រាន់តែដំឡើងកម្រិតគណនីTrueMoney Wallet លោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការបានកាន់តែធំជាងមុនរហូតដល់ 10,000ដុល្លារ/ក្នុងមួយថ្ងៃ