អតិថិជនធនាគារដែលជាសមាជិកបាគង ជាង 30 អាចដកប្រាក់ ចំនួនប៉ុន្មានក៏បាន តាមភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី ជាង 10,000កន្លែងទូទាំងប្រទស ដោយគ្រាន់តែស្កេន TrueMoney KHQR នៅតាមភ្នាក់ងារ!

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលត្រូវបានអនុវត្ត៖

 • អតិថិជនធនាគារ និង គ្រឹះស្ថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកបាគង និងទ្រូម៉ាន់នី អាចស្កេនដកប្រាក់តាម KHQR បានទាំងប្រាក់រៀល និងដុល្លារ:
   • ចាប់ពី 4,000 រៀល ដល់ 4,000,000 រៀល
   • ចាប់ពី 1 ដុល្លារ ដល់ 1,000 ដុល្លារ (ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ)
 • ទ្រូម៉ាន់នី សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬ ផ្អាកកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
 • ទ្រូម៉ាន់នី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក ឬបិទគណនី ឬ ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នក ដើម្បីទាមទារមកវិញនៅការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលទ្រូម៉ាន់នី កំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពក្លែងបន្លំបានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក។

 

តារាងធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកបាគង

ដៃគូសហការ (EN)  |   ដៃគូសហការ (KH)

 1. Bakong App    |    បាគង
 2. TrueMoney Cambodia Plc    |    ក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី (ខេមបូឌា) ម.ក
 3. B.I.C (CAMBODIA) BANK PLC    |    ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក
 4. ACLEDA Bank Plc.  ​  |    ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
 5. PAYGO SEA (CAMBODIA) PLC     |    ផេហ្គោ ស៊ី (ខេមបូឌា ) ម.ក
 6. AMK MICROFINANCE INSTITUTION PLC    |    គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ​ ភីអិលស៊ី
 7. BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF CAMBODIA PLC. “BIDC”   |    ធនាគារវិនិយោគ និង អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា ភីអិលស៊ី “ធ.វ.អ.ក”
 8. CAMBODIAN PUBLIC BANK PLC    |    ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ​ ភីអិលស៊ី
 9. Cambodia Post Bank Plc    |    ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
 10. CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC.    |    ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក
 11. E-MONEY PAYMENT SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY    |    អ៊ី-ម៉ាន់នី ផេម៉ិន សឹលូសិន ម.ក
 12. Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB)    |    ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស
 13. LY HOUR PAY PRO PLC    |    លី​ ហួរ ផេ ប៉្រូ ភីអិលស៊ី
 14. MAYBANK (CAMBODIA) PLC    |    ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
 15. PRASAC MFI Plc    |    គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់
 16. SPEED PAY PLC    |    ស្ពីត ផេ វេ លឿន
 17. Vattanac Bank    |    ធនាគារ វឌ្ឍនៈ
 18. WING BANK (CAMBODIA) PLC    |    ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក
 19. Woori Bank (Cambodia) Plc    |    ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក
 20. KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC    |    ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
 21. SHINHAN BANK (CAMBODIA) PLC.    |    ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក
 22. CHIP MONG COMMERCIAL BANK PLC.    |    ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក
 23. PHNOM PENH COMMERCIAL BANK PLC    |    ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក
 24. AMRET PLC    |    អម្រឹត ម.ក
 25. SATHAPANA BANK PLC.    |    ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី
 26. PRINCE BANK PLC    |    ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក
 27. Canadia Bank Plc    |    ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ
 28. Phillip Bank Plc    |    ធនាគារ​ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី
 29. CAMBODIA ASIA BANK LIMITED “CAB”    |    ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី ចំកាត់
 30. HATTHA BANK PLC.    |    ធនាគារ ហត្ថា ម.ក
 31. ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED (ABA)    |    ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់
 32. LOLC (CAMBODIA) PLC    |    អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
 33. SBI LY HOUR BANK PLC    |    ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ
 34. ASIA-PACIFIC DEVELOPMENT BANK PLC.    |    ធនាគារ អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ម.ក
 35. ORIENTAL BANK PLC    |    ធនាគារ អូរៀនថល ម.ក