ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ សេវាកម្មទ្រូម៉ាន់នីតាមរយៈភ្នាក់ងារ

ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អតិថិជន

អានបន្ថែម

Customer Terms and Conditions

Customer Terms and Conditions for TRUEMONEY Cambodia Payment Services

អានបន្ថែម

Non-TrueMoney Customer Terms & Conditions

Terms and Conditions for Non-True Customer

អានបន្ថែម

Privacy Policy

(English) Privacy policy for TRUEMONEY Cambodia Payment Services

អានបន្ថែម