ទីតាំងទំនេរ តម្រូវការ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
(English) UX/UI Designer (English) 1 30/06/2020
(English) Customer Service Officer (English) 1 19/06/2020
(English) Care Center Manager (English) 1 19/06/2020
(English) Agent Training Executive (English) 1 19/06/2020
(English) Business Development Manager/PMO (English) 1 19/06/2020
(English) Business Support Manager (English) 1 19/06/2020
PR & Event Manager (English) 1 19/06/2020