ទីតាំងទំនេរ តម្រូវការ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
(English) មន្រ្តីផ្នែកលក់ – កោះកុង (English) 1 31/12/2022
(English) មន្ត្រីផ្នែកលក់ – ខេត្តក្រចេះ (English) 1 31/12/2022
(English) មន្រ្តីផ្នែកលក់​​ – ខេត្តព្រះសីហនុ (English) 1 31/12/2022
(English) Senior Product Executive (English) 2-3 years 31/12/2022
(English) Regional Sales Manager – Kampong Cham (English) 3-5 Years 31/12/2022
(English) Marketing Executive (English) 1 31/12/2022
(English) Compliance Intern (English) 1 31/12/2022
(English) Product Intern (English) 1 31/12/2022
(English) Employee Engagement Supervisor (English) 2-3 years 31/12/2022
(English) Senior Backend Developer (English) 3 years 31/12/2022
(English) Development Lead (DevOps & Application Support) (English) 3 Years 31/12/2022
(English) Senior Platform Operations / Virtualization Engineer (English) 3-5 Years 31/12/2022