ទីតាំងទំនេរ តម្រូវការ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
(English) Call Center Officer (English) 0 Year 31/01/2022
Le (English) 3 Years 31/01/2022
(English) IT Security Manager (English) 3-5 Years 31/01/2022
(English) Corporate Finance Supervisor (English) 3-4 Years 31/01/2022
Senior Corpor (English) 2-3 Years 31/01/2022