ឥឡូវនេះគឺកាន់តែពិសេសជាងមុនជាមួយសេវាកម្មដាក់ប្រាក់ និងបង់កម្ចីទៅកាន់ធនាគារជាង 20 បានភ្លាមៗ តាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស។

របៀបដាក់ប្រាក់៖

-សូមប្រាប់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ពីធនាគារ​ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់

-ប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ និងលេខគណនីធនាគាររបស់លោកអ្នក

-ប្រគល់ចំនួនសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារ​ជាមួយថ្លៃសេវា​ និងលេខទូរស័៏ព្ទ

-បន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារធ្វើការប្រតិបត្តិការរួចរាល់ សូមទទួលយកវិក្កយបត្រជាការស្រេច

***ប្រសិនបើលោកអ្នកមានកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ​ សូមធ្វើការឆែកមើលដើម្បីបញ្ជាក់​

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ឈ្មោះធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

1 SATHAPANA Bank Plc ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី
2 Canadia Bank Plc ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ
3 Vattanac Bank ធនាគារ វឌ្ឍនៈ
4 Cambodia Post Bank Plc ធនាគារ ប្រៃសណីយ៌កម្ពុជា ក.អ
5 ACLEDA Bank Plc ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
6 PRASAC Microfinance Institution គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់
7 AMK Microfinance Institution Plc គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី
8 Prince Bank Plc ធនាគារ ព្រីនស៍
9 Foreign Trade Bank of Cambodia ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា
10 Chip Mong Bank ធនាគារជីបម៉ុង
11 PPCBank ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង
12 BIDC ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
13 PhillipBank ធនាគារ ហ្វីលីព
14 ABA Bank ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាសុី ចំកាត់
15 WB Finance គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន
16 Chief Bank ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក
17 LOLC គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
18 Hattha Bank ធនាគារ ហត្ថា ម.ក
19 Camboidain Public Bank ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ
20 Maybank ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
21 Amret Microfinance គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ម.ក
22 Aeon Specialized Bank (Cambodia) PLC. ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី