បើកគណនី TrueMoney

We support projects that help Cambodians learn new.

  • មិនថាអ្នកនៅតំបន់ណា អ្នកក៏អាចក្លាយជាភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីបានដែរ។

  • ពួកគាត់ជាតំណាងអោយទ្រូម៉ាន់នីដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដូចជា ផ្ញើលុយ បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ បង់វិក្កយបត្រ និងសេវាទ្រូម៉ាន់នីជាច្រើន។

  • អ្នកអាចទាក់ទងមកផ្នែកបម្រើអតិថិជន (023 99 9 639) ឬផ្ញើសារមកកាន់ទំព័រ Facebook Page  របស់យើងខ្ញុំ។