ដើម្បីដកប្រាក់ពីWestern Union លោកអ្នកត្រូវ៖

-ប្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

-ភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលនៅមានសពុលភាពប្រើប្រាស់​ ឬលិខិតឆ្លងដែន

-និងលេខកូដMTCN​ តែប៉ុណ្ណោះ!​​​​​​​​​​​​​​

***សម្រាប់ទីតាំងភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី​ដែលអាច​​ដកប្រាក់ពីWestern Union សូមចូលទៅកាន់ផែនទី