តារាងតម្លៃសម្រាប់អតិថិជន ទ្រូម៉ាន់នី

តារាងតម្លៃសេវាសម្រាប់អ្នកគ្មាន TrueMoney App

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សុពលភាពចាប់ពី ៖ ថ្ងៃទី01 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការប្រែតម្លៃសេវា

តារាងតម្លៃសេវាសម្រាប់អ្នកមាន TrueMoney App

 

 

សុពលភាពចាប់ពី ៖ ថ្ងៃទី01 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការប្រែតម្លៃសេវា

 

កំណត់ប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ

ដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ។

តារាងតម្លៃសម្រាប់អតិថិជន ទ្រូម៉ាន់នី

តារាងតម្លៃសេវាសម្រាប់អ្នកគ្មាន TrueMoney App

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សុពលភាពចាប់ពី ៖ ថ្ងៃទី01 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការប្រែតម្លៃសេវា

តារាងតម្លៃសេវាសម្រាប់អ្នកមាន TrueMoney App

 

 

សុពលភាពចាប់ពី ៖ ថ្ងៃទី01 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការប្រែតម្លៃសេវា

 

កំណត់ប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ

ដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ។